اسامی پرسنل دفتر

_

اسامی پرسنل دفتر فنی

 

_

امیر حسین مهاجر رئیس اداره نظارت بر طرح‌های عمرانی

حسن فیض آبادی کارشناس امور دفتر

حمید رحیمی مسئول دفتر

سعید امیریکارشناس نظارت بر طرح‌های عمرانی

image

فخرالله مجیدی مسئول خرید

جلال الدین عامری شهرابیعامل مالی

انور فارس قشونیمجری پروژه

محمد حسن شفیعیمجری پروژه

رضا پروازمجری پروژه

image

حبیب ابراهیم نژادمجری پروژه