پروژه های خاتمه یافته

آزمایشگاه اتاق تمیز 385 متر مربع
 • نام پروژه:آزمایشگاه اتاق تمیز
 • متراژ:385 متر مربع
برج فناوری ابن سینا 8500 متر مربع
 • نام پروژه:ساختمان برج فناوری ابن سینا
 • متراژ:8500 متر مربع
پارک علم و فناوری یبارک شهریار سیات 28458 متر مربع زیر بنا 1550 متر مربع
 • نام پروژه:پارک علم و فناوری یبارک شهریار
 • متراژ:28458 متر مربع
توسعه طبقات دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر 960 متر مربع
 • نام پروژه:توسعه طبقات دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
 • متراژ:960 متر مربع
توسعه طبقات دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ 720 متر مربع
 • نام پروژه:توسعه طبقات دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
 • متراژ:720 متر مربع
توسعه و بازسازی مسجد دانشگاه (بخش خواهران) 2175 متر مربع
 • نام پروژه:توسعه و بازسازی مسجد دانشگاه (بخش خواهران)
 • متراژ:2175 متر مربع
دانشکده مهندسی صنایع و فیزیک13072 متر مربع
 • نام پروژه:دانشکده مهندسی صنایع و فیزیک
 • متراژ:13072 متر مربع
ساختمان شماره 2 دانشکده معدن 730 متر مربع
 • نام پروژه:ساختمان شماره 2 دانشکده معدن
 • متراژ:730 متر مربع
ساختمان گروهای مستقل آموزشی (رازی) 3650 متر مربع
 • نام پروژه:ساختمان گروه های مستقل آموزشی (رازی)
 • متراژ:3650 متر مربع
کتابخانه فنی و مهندسی تهران (شهید صبوری) 7500 متر مربع
 • نام پروژه:کتابخانه فنی و مهندسی تهران (شهید صبوری)
 • متراژ:7500 متر مربع