پروژه های در حال اجرا

دانشکده مهندسی پزشکی ، 13000 متر مربع
 • نام پروژه:ساختمان دانشکده مهندسی پزشکی جدید
 • متراژ:13000 متر مربع
آزمایشگاه میز لرزان، 800 متر مربع
 • نام پروژه:آزمایشگاه میز لرزان
 • متراژ:800 متر مربع
ساختمان برج فناوری ابن سینا متراژ 8500 متر مربع
 • نام پروژه:ساختمان برج فناوری ابن سینا
 • متراژ:8500 متر مربع
ساختمان دانشکده مدیریت و فناوری متراژ 7000 متر مربع
 • نام پروژه:ساختمان مدیریت و فناوری
 • متراژ:7000 متر مربع
ساختمان دانشکده مهندسی شیمی متراژ 13000 متر مربع
 • نام پروژه:ساختمان دانشکده شیمی
 • متراژ:13000 متر مربع
ساختمان برج فناوری متراژ 2136 متر مربع
 • نام پروژه:ساختمان شماره 2 برج فناوری
 • متراژ:2136 متر مربع
مجتمع ورزشی متراژ 9500 متر مربع
 • نام پروژه:ساختمان مجتمع ورزشی
 • متراژ:9500 متر مربع
ساختمان شهید شهریاری 1660 متر مربع
 • نام پروژه:ساختمان شهید شهریاری
 • متراژ:1660 متر مربع
خوابگاه خیر ساز خیابان رشت (رفتاری) 3700 متر مربع
 • نام پروژه:خوابگاه خیر ساز خیابان رشت (رفتاری)
 • متراژ:3700 متر مربع