درباره مدیریت سبز

1 – مقدمه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر به منظور اجرای مدیریت سبز و حفاظت از محیط زیست، در راستای فعالیت­های زیست محیطی و به استناد دستورالعمل شماره 98497/6 مورخ 12/5/1395 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اقدام به تشکیل شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه نمود تا به اجراي برنامه مديريت سبز که شامل 10 مورد زیر است، اقدام نمایند.

 • کنترل سیستم روشنایی
 • کنترل سیستم­های حرارتی، برودتی و تهويه مطبوع
 • کنترل تجهیزات اداری و نحوه استفاده از آنها
 • مديريت مصرف آب
 • مدیریت پسماند
 • مدیریت میزان مصرف کاغذ و اقلام مصرفی
 • استفاده از فناوری­های پاک و انرژی­های تجديدپذير
 • فرهنگ­سازی و توسعه مدیریت انرژی
 • حمل و نقل
 • فضای سبز

این دانشگاه با انجام فعالیت­های زیست محیطي ضمن مورد توجه قراردادن اين مباحث، بر اثربخشي آن واقف بوده و به منظور حفاظت حد‌اکثري از محيط زيست و تقويت ديدگاه و عملکرد مدیران، کارکنان و دانشجويان، تمهیداتی را در نظر دارد تا با برنامه­ریزی در جهت اجرای مدیریت سبز، دانشگاه را بر اساس استاندارهای زیست محیطی به معیارهای «دانشگاه سبز» در سطح ملّی و بین المللی برساند.

در این راستا، شورای راهبری مدیریت سبز، اقدام به تشکیل «کمیته اجرایی» نمود که در این آیین نامه اهداف، ساختار و وظایف این کمیته تشریح می‌گردد.

2 – اهداف کمیته اجرایی

هدف از مدیریت سبز در دانشگاه، ارتقاء و تعامل نظام­مند برون سازمانی، درون سازماني و همچنين تاثيرگذاري بر محيط اطراف، کاهش هزينه و آثار منفي زيست محيطي ناشي از مصرف، از طريق اجراي نظام مديريت محيط زيستي، تغيير الگوي مصرف، مصرف بهينه منابع و کاهش ضايعات و در نهايت بهبود محيط زيست است. بي‌ترديد برنامه نظام مديريت سبز براي دانشگاه يک برنامه متعالي است و تحقق کامل آن در گرو مشاركت مجدانه مديران، كاركنان سازمان و دانشجویان است.

کمیته اجرایی در حوزه مدیریت سبز اهداف زیر را جهت پیشبرد اهداف شورای راهبری مدیریت سبز پیگیری می‌نماید:

 • مطالعه و بررسی موضوعات قابل اجرا در دانشگاه
 • ایجاد بسترهای لازم جهت دریافت ایده ها، نظرات و پیشنهادات کلیه ذینفعان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • تدوین دستورالعملها و رویه های لازم جهت تسهیل در اجرای اقدامات مرتبط
 • بررسی موضوعات دریافتی و اولویت بندی و برنامه ریز اجرای آنها
 • تعامل با سایر سازمانها و نهادهای خارج از دانشگاه
 • تبلیغ و ترویج الگوهای صحیح مصرف و بهینه سازی
 • مستند سازی و اطلاع رسانی اقدامات انجام شده و در حال اجرا با رویکرد مدیریت دانش
 • اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگ سازی
 • حضور مستمر در نمایشگاه ها و رویدادهای مرتبط
 • توسعه مشارکت کلیه افراد دانشگاه در این حوزه
 • جذب منابع مالی و سایر منابع لازم جهت اجرای فعالیت ها
 • پیگیری و نظارت دقیق در قبل، حین و بعد از اجرای برنامه ها و طرح ها
 • پیگیری امور مربوط به اجرای طرح ها

3 – ساختار کمیته اجرایی

مطابق با تبصره 2 ماده 3 دستورالعمل مدیریت سبز وازرت علوم، تحقیقات و فناوری (شماره 98497/6 مورخ 12/5/1395) مبنی بر افزایش تعدادکمیته ها و اعضا با صلاحدید شورای راهبری دانشگاه، طی جلسه مورخ 10/7/97 کمیته اجرایی مدیریت سبز با ساختار ذیل تشکیل گردید.

3.1 – نحوه انتخاب افراد

 • رئیس شورای راهبردی مدیریت سبز با پیشنهاد دبیر کمیته اجرایی انتخاب و با تصویب معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه انتخاب می­شود.
 • مسئول دفتر شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه به انتخاب رئیس کمیته و تایید دبیر کمیته منصوب می­گردد.
 • مسئول نظارت و پیگیری اجرا، جذب منابع، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و پژوهش و برنامه ریزی نیز با انتخاب رئیس شورای راهبردی مدیریت سبز و تائید دبیر شورا تعیین می­گردند.

4 – وظایف کمیته اجرایی

با توجه به ساختار تشکیلاتی پیشنهادی، وظایف هر یک از زیر مجموعه های کمیته به شرح زیر می‌باشد.

4.1 – وظایف رئیس

 • دریافت دستورالعملهای ابلاغی از سوی دبیر شورای راهبری
 • تایید و ارسال دستورالعملها و رویه ها
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای چهارگانه
 • پیگیری اولویتهای تعیین شده در شورای راهبری مدیریت سبز
 • ایجاد هماهنگی و هم افزایی در انجام وظایف واحدهای چهارگانه
 • شرکت در جلسات شورای راهبری مدیریت سبز

4.2 – وظایف واحد پژوهش و برنامه ریزی

 • تدوین آیین­نامه­ها و فرم­های مورد نیاز در حوزه مدیریت سبز و بازنگری و به روزرسانی آیین نامه های قبلی
 • تشکیل اتاق فکر در 10 حوزه تعیین شده
 • جمع­آوری طرح­ها در حوزه­های مربوطه
 • بررسی و داوری طرح­های جمع­آوری و ارائه شده
 • ارائه طرح­های منتخب در کمیته اجرایی بر اساس معیارهای اصلی زیر:
 • پیشنهاد مجریان طرح برای اجرای طرح­های تایید شده
 • برنامه­ریزی جهت اجرای طرح­ها
 • برآورد مالی برای طرح­ها

4.3 – وظایف واحد نظارت و اجرا

 • نظارت بر نحوه اجرا طرح­هایی که در شورای راهبری تایید شده
 • پیگیری تامین اعتبار برای طرح از سیستم­های مالی دانشگاه
 • نظارت بر نگهداری و استمرار پروژهای انجام شده

4.4 – وظایف واحد جذب منابع

 • شناسایی سرفصل­هایی که امکان جذب حامی مالی را دارد.
 • جذب حامی مالی برای طرح­ها و پروژه­ها

4.5 – وظایف واحد اطلاع ­رسانی و فرهنگ­سازی

 • تهیه گزارش و اطلاع­رسانی کلیه فعالیت­های انجام شده در حوزه مدیریت سبز
 • بررسی، ارائه و اجرای طرح­های ترویجی و فرهنگ­سازی مدیریت سبز در داخل و خارج از دانشگاه
 • مدیریت وب سایت مدیریت سبز دانشگاه
 • برگزاری نمایشگاه‌ها

4.6 – وظایف مسئول دفتر

 • هماهنگی برگزاری جلسات
 • آرشیو مستندات مربوط به حوزه مدیریت سبز دانشگاه
 • تنظیم دستورجلسات و تهیه صورت جلسات کمیته اجرایی
 • انجام سایر امور محوله در خصوص پیگیری و هماهنگی امور

5 – فرآیند عملیات کمیته اجرایی

براساس ساختار و وظایف فوق فرآیند اجرایی به صورت زیر می‌باشد:

ردیف فرآیند اقدام کننده
1 دریافت و ارائه نظرات، طرحها و پیشنهادات واحد پژوهش و برنامه ریزی
2 مطرح نمودن نظرات، طرحها و پیشنهادات در کمیته اجرایی رئیس کمیته
3 اولویت بندی اجرای نظرات، طرحها و پیشنهادات کمیته اجرایی
4 ارائه اولویتهای مصوب به شورای راهبری دانشگاه دبیر شورای راهبری مدیریت سبز
5 بررسی و تصویب اولویتها و تعیین مجری اصلی و محل تامین اعتبار طرحهای مصوب شورای راهبری دانشگاه
6 ابلاغ مصوبات دبیر شورای راهبری مدیریت سبز
7 نظارت بر نحوه اجرا طرح­های ابلاغی واحد نظارت و اجرا
8 تلاش جهت جذب حامی مالی برای اجرای طرحهای ابلاغی واحد جذب منابع
9 تهیه گزارش و اطلاع­رسانی در خصوص اجرای طرحهای ابلاغی واحد اطلاع­رسانی و فرهنگ­سازی