شرح وظایف دفتر

شرح وظایف دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی:

1- کسب اطلاعات دقیق و کامل از طرحهای در دست اجرا به منظور تشخیص اولویتها و دفاع از بودجه پیشنهادی طرحها در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و مراجع دیگر.

2-  برنامه ریزی و ارائه الگوهای توسعه فضاهای آموزشی، پژوهشی، خدماتی و رفاهی دانشگاه.

3-  نظارت بر اجرای طرحهای مصوب ساختمانی، تاسیساتی، طبق مقررات مربوطه و تهیه ی گزارشهای لازم در صورت لزوم.

4-  انتخاب پیمانکاران و مشاوران طرحهای مصوب بر اساس قوانین و بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و آیین نامه های معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.

5- همکاری در بررسی طرحهای کالبدی دانشگاه و تطبیق آنها با طرحهای جامع آموزشی.

6- شرکت در جلسات و کمیسیونهای مربوط به تصویب مراحل مختلف انجام فعالیت های مربوط به طرحهای عمرانی.

7- برقراری تماس و ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات ذیربط به منظور تهیه و تامین نیازهای مهندسین مشاور و طرحهای عمرانی.

8- تهیه و تنظیم برنامه ها و طرحهایی که قانوناً اجرای آنها بر عهده ی طرحهای عمرانی دانشگاه می باشد.

9- تهیه ی گزارش فنی از فعالیت های انجام شده مربوط به طرح های عمرانی دانشگاه.

10- کارشناسی فنی امور مربوط به املاک و مستغلات دانشگاه و پردیسهای اقماری و پیگیری های لازم به منظور توسعه و گسترش فضاهای کالبدی آن.

11-  جمع آوری آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای طرحهای عمرانی و ارائه ی آنها به مراجع ذیربط، حسب نیاز.

12- نگهداری و ثبت و ضبط نقشه ها و صورت مشخصات و مدارک فنی و نظارت در اجرای طرح های ساختمانی و تاسیساتی.

13- رسیدگی و نظارت بر محاسبات مقدماتی پروژه هایی که توسط مهندسین مشاور جهت عقد قرارداد اداره می شود.

14-  برقراری ارتباط با سازمانهای ذیربط به منظور تهیه ی نقشه های ساختمانی و شبکه ی تاسیساتی مورد نیاز.

15- تهیه ی نقشه های ساختمانی و شبکه ی تاسیساتی موجود دانشگاه در صورت لزوم.

16- همکاری با مجریان طرحها در مورد مطالعه و تنظیم اصلاحیه ی طرحهای پیش بینی شده.

17- بررسی و بازدید از طرحهای نیمه تمام و در حال اجرا و تهیه ی گزارشهای لازم.

18- رسیدگی به صورت وضعیت های ارائه شده و تهیه ی گزارشهای لازم در این مورد.

19- رسیدگی به اختلافات پیمانکاران و مهندسین مشاور.

20- بررسی و تصویب پروژه هایی که توسط مهندسین مشاور تهیه می شود.

21- شرکت در جلسات مربوط به طرحها و پروژه های تنظیم شده و تهیه گزارش لازم در صورت احتیاج.