شرح وظایف و عملکرد اداره

شرح وظایف و عملکرد اداره تعمیرونگهداری ابنیه وتاسیسات دانشگاه

وظایف و عملکرد اداره تاسیسات دانشگاه به طور کلی در دو بخش نگهداری و تعمیرات اساسی خلاصه می گردد که این فعالیت ها در  چهار بخش ابنیه، تاسیسات الکتریکی، تاسیسات مکانیکی و آسانسور پیگیری و انجام میگردد.

الف: بخش ابنیه:

_ نگهداری ابنیه شامل: تعمیرات جاری ساختمانها و ترمیم خرابی های ناشی از عملیات های برقی و مکانیکی.

_ تعمیرات اساسی ابنیه شامل: بازدید و برآورد هزینه، ارائه نقشه های تغییر کاربری ساختمان ها، انتخاب پیمانکار و نظارت بر عملکرد آنها.

ب) بخش تاسیسات الکتریکی:

_ نگهداری تاسیسات الکتریکی شامل: تعمیرات برقی جاری ساختمانها مانند تعویض لامپ، تعمیرات سیم کشی و رفع اتصالی، رفع نقص سیستم های روشنایی، تامین برق کلیه واحد ها و ساختمان های دانشگاه، سرویس و نگهداری کلیه تاسیسات برقی از قبیل برج های نور محوطه، پست های برق و ترانس ها و … که عموما توسط شرکت پیمانکار نگهداری تاسیسات دانشگاه با نظارت عوامل این اداره انجام می پذیرد.

_ تعمیرات اساسی تاسیسات الکتریکی شامل: طراحی و اجرای سیستم های اعلام حریق ساختمان ها، طراحی و اجرای تاسیسات الکتریکی جهت ساختمان هایی که تغییر کاربری داده اند و یا مورد بازسازی کامل قرار گرفته اند و همچنین کابل کشی و تامین برق ساختمان های جدید الاحداث.

ج) بخش تاسیسات مکانیکی:

_ نگهداری تاسیسات مکانیکی شامل: تعمیرات مکانیکی جاری ساختمان ها مانند سرویس و نگهداری سیستم های گرمایش و سرمایش ، سیستم آبرسانی، دفع فاضلاب و امور جاری از قبیل تعمیرات شیر آلات، سرویس و نگهداری آبنماهای محوطه و سرویس و نگهداری کلیه موتورخانه ها که عموما توسط شرکت پیمانکار نگهداری تاسیسات دانشگاه با نظارت عوامل این اداره انجام می پذیرد.

_ تعمیرات اساسی تاسیسات مکانیکی شامل: طراحی و اجرای سیستم های اطفای حریق ساختمان ها از قبیل بوستر پمپ های آتش نشانی، فایر باکس و اسپرینگلر، آب رسانی و گاز رسانی به واحد ها و ساختمان های جدید الاحداث، اجرای عملیات مربوط به دفع فاضلاب مانند حفر چاه های جذبی، سپتیک و … طراحی و اجرای تاسیسات مکانیکی جهت ساختمان هایی که تغییر کاربری داده اند و یا مورد بازسازی کامل قرار گرفته اند و همچنین شارژ سالیانه کلیه کپسول های اطفای حریق ساختمان ها.

د) بخش آسانسورها:

_ نگهداری آسانسورها شامل: انجام تعمیرات جاری و رفع نقص های روزانه مانند اعلام خرابی ها و درخواست های سرویس دهی که عموما توسط شرکت پیمانکار نگهداری آسانسورهای دانشگاه با نظارت عوامل این اداره انجام می پذیرد.

_ تعمیرات اساسی آسانسورها شامل: تعمیر ویا تعویض قطعات مورد نیاز مانند سیم بکسل، تابلو فرمان و …افزایش توقف آسانسورها که در نتیجه افزایش طبقات ساختمانها صورت می پذیرد ، اخذ تائیدیه ها و استانداردهای مورد نیاز آسانسورها