اسامی پرسنل اداره

_

اسامی پرسنل اداره تعمیرونگهداری ابنیه وتاسیسات دانشگاه بهمراه سمت های کاری

 

_

آقای حسین قاقزانی

رئیس اداره تعمیرونگهداری ابنیه وتاسیسات

آقای سید مهدی پاکدامن

کارشناس عمران و ابنیه

آقای سید علی ایمنی

کارشناس تاسیسات مکانیکی

آقای امیرحسین محمدی

کارشناس تاسیسات الکتریکی

آقای سینا درویش

مسئول دفتر

آقای حسن ایرانپور

تکنسین آسانسور

آقای فیروز ایاز

تکنسین تاسیسات

آقای تورج کاکاوند

آهنگر

آقای صادق پاکفر

مسئول ساختمان ابوریحان

آقای رامین دارمی

تکنسین تاسیسات الکتریکی

آقای حمید کریمی دستجردی

کارپرداز

آقای حسین قاقزانی

رئیس اداره تعمیرونگهداری ابنیه وتاسیسات

آقای غلامعلی ساروقی

تلفنچی

آقای سعید معینی صدر

انبار دار

آقای امیر نوری پور

تکنسین تاسیسات