پردیس دریا ساحلی بندرعباس- هرمزگان – دانشگاه صنعتی امیر کبیر

قرن‏‌ها ‏می‏گذرد ‏و‏ تکاپو ی‏ا مواج ‏زیبای‏ خلیج ‏فارس ‏و‏ دریای‏ عمان‏ بر‏سواحل‏ تمدن‏ زای‏ ایران‏ زمین‏ همچنان‏ نبض‏ تاریخی ‏شریان‏های ‏بازرگانی ‏جامعۀ ‏بشری ‏را ‏حفظ ‏کرده‏ است. ‏امروزه، ‏نقش ‏زندگی‏ بخش ‏آب‏ های نیل گون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ با‏ افزایش‏ پویایی‏ نیازمندی‏های‏ جامعۀ‏ جهانی‏  و‏ گسترش‏ ارتباطات‏ بین‏ المللی‏ دو‏ چندان‏ شده‏ است‏  و‏ این‏ جایگاه‏ الزاماتی‏ را‏ به‏ همراه ‏دارد.‏

صنایع ‏مجهّّز‏ به‏ فناوری‏ روز،‏ منابع ‏انسانی ‏متخصص ‏و‏ خلاق،‏ زیرساخت‏ های ‏مناسب ‏و ‏محیط ‏زیست ‏سالم ‏لازمۀ ‏خدمت‏ رسانی ‏بهینه ‏کشور ‏به ‏جامعۀ ‏بشری ‏است.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

استان‏ هرمزگان،‏ بواسطۀ‏ جغرافیای‏ دریایی‏ بی‏نظیر ‏و‏ فرهنگ‏ غنی‏ مردمان‏ آن،‏ میزبان‏ بزرگترین‏ گمرکات‏ کشور، ‏مناطق‏ ویژۀ‏ اقتصادی‏ و‏ صنعتی‏ گسترده، ‏اراضی ‏وسیع ‏کشاورزی ‏و‏صنایع‏ سبک‏ و‏ سنگین‏ بسیاری‏ است.‏بگونه ‏ای‏ که‏ این‏ منطقه‏ تبدیل‏ به‏ قطب‏ صنعت‏ و‏ حمل‏ و‏ نقل‏ کشور‏ و‏ مرکز‏ توسعۀ‏ دریا‏ محور‏ ایران‏ اسلامی‏ شده‏ است.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏در‏ قلب‏ استان‏ هرمزگان،‏پردیس‏ دریا‏ ساحلی‏ دانشگاه‏ صنعتی‏ امیرکبیر،‏گاه واره‏ صنایع‏ دریایی‏ ایران،‏امروزه ‏با‏ تربیت ‏نیروی ‏انسانی ‏متخصص، ‏پژوهش ‏‏مسأله محور ‏در ‏صنایع، ‏ایجاد ‏ارتباطات ‏علمی ‏و ‏فناورانه ‏بین‏ المللی، ترویج‏ فناوری‏ های‏ دانش‏ بنیان‏ و‏ تلاش‏ بی‏ وقفه‏ در‏ راستای توسعۀ‏ سواحل‏ مکران،‏پاسدار‏ اعتلای‏ پایدار ‏صنایع‏ دریایی ‏کشور‏ است. ‏

امکانات فضای آموزشی و پژوهشی و رفاهی پردیس بندرعباس دانشگاه صنعتی امیر کبیر
1-‏زمین ‏اصلی‏ سایت ‏پردیس ‏به ‏مساحت 79000 مترمربع ‏واقع ‏در ‏گلشهر‏جنوبی ‏در ‏بهترین‏ نقطه ‏بلوار‏ ساحلی‏ که‏ ارزش‏ هر‏مترمربع‏ در ‏منطقه‏ فوق ‏الذکر‏ بالای‏ بیست‏ میلیون‏ تومان‏ می‏باشد 80‏ درصد‏ زمین‏ های‏ فوق ‏الذکر ‏بکر ‏و ‏آماده ‏اجرای ‏طرح‏ عمرانی ‏است‏ که‏ در‏ سال های ‏ابتدایی‏ فعالیت ‏دانشکده‏ به‏ دلیل‏ مشکل‏ زمین‏به‏ تعویق ‏افتاده ‏است.‏ ‏
2-‏ساختمان‏ های‏ آموزشی‏ و‏ اداری‏ به‏ مساحت‏ 78900 مترمربع‏ در‏ سایت‏ پردیس.‏ ‏
3-‏ساختمان ‏مهمان سرا‏ به‏ مساحت 2500 مترمربع ‏در ‏سایت ‏پردیس. ‏
4- ‏ساختمان ‏سوله ‏ورزشی ‏و ‏آشپزخانه ‏مجموعاًً ‏در ‏مساحت ‏حدود 1300 مترمربع ‏در ‏سایت ‏پردیس ‏و‏ همچنین‏ سه‏ زمین‏ استاندارد‏ تنیس‏ و‏ یک‏ زمین‏ فوتبال‏ در‏ این‏ سایت‏ موجود‏ است. ‏
5-‏با‏ توجه‏ به‏ واگذاری‏ 13000‏ مترمربع‏ از‏ زمین‏ اولیه‏ سایت‏ دانشگاه‏ به‏ شهرداری‏ جهت‏ تعریض‏ بلوار‏ ساحلی‏ به‏ صورت‏ معوض‏ موارد‏ ذیل‏ طی‏ توافق‏نامه‏ ای‏ به‏ دانشگاه‏ واگذار‏ گردیده‏ است.‏ ‏
الف( ‏قطعه ‏زمین ‏در ‏مساحت 20000 مترمربع ‏در ‏شهرک ‏پیامبراعظم ‏بندرعباس ‏که ‏فعلاًً ‏بدلیل ‏معارض ‏توسط‏ دفتر ‏حقوقی‏ در‏حال‏ پیگیری‏ رفع‏ معارض‏ و‏ یا‏ جایگزین‏ معوض‏ می‏ باشند.‏ ‏
ب(‏قطعه‏ زمین‏ به‏ مساحت ‏ 2232‏ مترمربع‏ در ‏الهیه‏ شمالی‏ که‏ توسط‏ اداره‏ کل‏ مسکن‏ و‏ شهرسازی‏ هرمزگان‏ واگذار‏ گردیده‏ است. ‏
ج(‏مجوز‏ ساخت 1500 متر‏ مربع‏ تجاری‏ در‏ زمین‏ سایت‏ بندرعباس‏ که‏ ارزش‏ تجاری‏ آن‏ مترمربعی‏ بالای‏ 50 میلیون‏ تومان‏ خواهد‏بود.‏ ‏
6- ‏ساختمان ‏ملکی ‏7 ‏طبقه ‏دانشکده ‏کشتی ‏سازی ‏قبل ‏از ‏انتقال ‏به ‏سایت ‏اصلی ‏به ‏مساحت ‏حدود ‏5‏ هزار متر مربع ‏با‏ کاربری‏ اولیه ‏و‏ پروانه ‏ساخت ‏هتل ‏و ‏مجتمع‏ تجاری‏ در‏ طبقه‏ اول‏ و‏ رستوران‏ در‏ طبقه ‏آخر‏ در ‏مرکزی‏ت رین‏ نقطه ‏بافت‏ تجاری‏ قدیم‏ شهر‏ همجوار ‏با‏ معبد ‏تاریخی‏ هندوها‏که‏ فعلاًً‏ درصدد ‏مرمت‏ و‏ نوسازی‏ آن ‏از ‏طریق‏ مشارکت ‏بخش‏ خصوصی ‏هستیم ‏این‏ ساختمان‏ به‏ مدت‏ دو ‏دهه ‏پذیرای‏ کلیه‏ فعالیت‏های ‏آموزشی ‏دانشکده ‏کشتی ‏سازی ‏بوده ‏است ‏و ‏قابلیت ‏تبدیل ‏به ‏کاربری ‏اولیه ‏یعنی ‏هتل ‏و ‏رستوران ‏و ‏مجتمع ‏تجاری‏ همچنین ‏قابلیت ‏تبدیل ‏به ‏خوابگاه ‏و ‏یا ‏مهمانسرا ‏و ‏یا ‏ساختمان ‏آموزش ‏های ‏آزاد ‏و ‏مجازی ‏دانشگاه ‏خواهد‏ داشت.‏ ‏
7-‏ساختمان ‏ ‏طبقه‏ خوابگاه‏ دانشجویی‏ واقع در‏گلشهر‏شمالی‏ در‏ منطقه‏ داماهی‏ به ‏مساحت 700 مترمربع ‏و‏ ظرفیت ‏صد‏دانشجو. این‏ خوابگاه‏ در‏ بهترین‏ نقطه‏ مسکونی‏ شهر ‏بندرعباس‏ قرار‏دارد ‏و‏ قیمت ‏زمین‏در‏این‏ منطقه‏ متر مربعی‏ بالای‏ ده‏ میلیون‏ تومان‏ است.‏ ‏
8-‏مهمانسرا‏ اساتید ‏و‏ کارکنان‏ در ‏کیش با‏ مساحت‏ 85 ‏مترمربع‏ در‏ فاز ‏2 ‏محله‏ صدف‏ که‏ در‏ حال ‏بازسازی‏ و‏ نوسازی ‏است‏.‏ ‏
9-‏یک‏ واحد‏ آپارتمانی 75 ‏متر‏مربعی در‏ بلوار‏ ساحلی‏ در‏ طبقه‏ هشتم مشرف‏ به‏ دریا‏ و‏ اسکله‏ مرکزی‏ شهر‏که‏ قبلا‏ً به‏ عنوان‏ دفتر‏ مرکز‏ تحقیقات‏ استفاده‏ می‏شد‏ و‏ در‏حال‏ تعمیر‏ و‏ نوسازی‏ است‏.‏ ‏
10-‏زمین‏ واگذار‏ شده‏ به‏ مساحت‏ صد‏ هکتار‏ در‏شرق‏ فرودگاه ‏بندرعباس‏ که‏ مراحل‏ و‏ مقدمات ‏آن ‏با ‏نظر ‏مثبت ‏انجام‏ شده‏ است ‏و‏ دریافت‏ قطعی‏ زمین‏ مستلزم ‏مهیا ‏بودن ‏نقشه‏ و‏ طرح‏ جامع‏ می‏ باشد‏ که‏ در‏ نهایت‏ بایستی‏ برای‏ آن‏ ردیف ‏بودجه‏ از‏ اداره ‏دارایی‏ استان‏ هرمزگان‏ اخذ‏ گردد. ‏
آدرس پردیس: هرمزگان – بندرعباس – بلوار ساحلی غدیر – روبروی بوستان ساحلی غدیر

پست الکترونیکی: bandarabbas@aut.ac.ir

‏تلفن: 2-07633625240

نمابر: 07633625243

کد پستی: 7916795799
دانشگاه صنعتی امیرکبیر – پردیس بندرعبّاّس
‏/https://bandarabbas.aut.ac.ir/fa

بروزرسانی ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *